แชร์
  • html5 slideshow
  • html5 slideshow
  • html5 slideshow
  • html5 slideshow
1 2 3 4

สมัครสมาชิกออนไลน์

  บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์มีช่องการชำระเบี้ยประกันภัยที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ ลูกค้า และสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต ผ่อนชำระเงินสด ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต หรือจะโอนเงินตรงเข้าไปที่บริษัทประกันภัยเลยก็สามารถทำได้ นอกจากนั้นบริษัทยังมีระบบชำระผ่านอินเทอร์เน็ต โดยตัดบัตรเครดิตออนไลน์ หรือ หักยอดเงินในบัญชีเงินฝากได้เลย

ดาวน์โหลดใบสมัคร


ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล *
วัน เดือน ปี เกิด *
รหัสประจำตัวประชาชน *
อีเมล *
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร *
ชื่อสถานที่ *
ห้องชั้น *
เลขที่ *
หมู่ที่ *
ซอย *
ถนน *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์บ้าน *
มือถือ *
โทรศัพท์ที่ทำงาน *
แฟ็กซ์ *
สถานภาพ * :
ชื่อ - สกุล คู่สมรส(ถ้ามี)
ผู้รับผลประโยชน์ (ประกันอุบัติเหตุของผู้สมัคร)
รหัสประจำตัวประชาชน *
ข้อมูลธนาคาร
บัญชีธนาคาร *
สาขา *
เลขที่บัญชี *
ชื่อบัญชี *
ประเภทบัญชี * :
ปัจจุบันประกอบอาชีพ
ข้อมูลใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัย
บัตรนายหน้า :
เลขที่ใบอนุญาตินายหน้าประกันวินาศภัย
วันหมดอายุ
หลักฐานการสมัคร (รองรับไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf เท่านั้น)
สำเนาบัตรประชาชน (ขนาดไม่เกิน 2 MB) *

หลักฐานการชำระค่าสมัคร (ขนาดไม่เกิน 2 MB) *
ผู้แนะนำ
มีผู้แนะนำ :
ชื่อ
รหัสสมาชิก
ระดับ